در پایان سفر کروز خود روشهای خاص و معینی را برای تخلیه ی بار و اساس خود به کار خواهید بست. روز قبل از بازگشت تمامی اطلاعات مربوطه در برنامه ی روز ارائه خواهند شد. مدیر کروز و پرسنل او روش های آسان و سریع انجام این امور را به شما توضیح می دهند. ما در این زمینه از برنامه های معینی استفاده می کنیم.

درپایان سفر با کروز، مامورین مهاجرت و گمرک بر تخلیه ی بار نظارت دارد. بنا به قوانین گمرکی پیش از خروج، همه ی بارها باید از کشتی تخلیه گردند. این کار با حداکثر سرعت ممکن انجام می شود و بارها در سالن گمرک بندر جمع آوری می شوند.
روز قبل از پایان سفر، برچسب های رنگی را به ساک های شما می چسبانیم. شما باید اطلاعات خود را در این برچشب ها تکمیل نمایید. در زمان ورود این بارها جمع آوری و از کشتی بیرون آورده می شوند. طی بازرسی های گمرکی از شما خواسته می شود تا چمدانهای خود را باز نمایید. توصیه می کنیم که اسناد و اقلام ارزشمند را در ساک دستی خود همراه داشته باشید.